En hög kvalitetskontroll, i enlighet med svensk och internationell standard.

Välkommen till SOUND VIEW

En akustik- och ljudkonsult med bullermätning i fokus

Sound View Instruments är experter på buller och ljud. Vi arbetar med bostadsmiljö, byggnadsakustik, samhällsbuller och produktutveckling med mera. Vanliga arbetsplatser för oss är bostadsrättsföreningar, byggföretag, kontor, skolor och hos privatpersoner där ljud och akustik har blivit ett problem.

Vi har kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm, och arbetar över hela Sverige. Våra kunder finns över hela världen, men framför allt i Sverige. Vi gör bullermätningar och bullerutredningar både inom- och utomhus. Vi erbjuder mängder av tjänster och utför både små och stora uppdrag.

Företaget grundades av Anders Nordborg år 2001. Han är doktor i teknisk akustik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och arbetar idag med kontoren i Stockholm och i Malmö. Hela arbetslaget på Sound View har gedigen kompetens och brinner för sitt arbete. Vi arbetar snabbt och effektivt med högkvalitativa resultat. Det kan mängder av nöjda kunder garantera.

Soundview
Samhällsbuller

Samhällsbuller är idag ett mycket stort problem i våra städer, skolor och på arbetsplatser. Höga bullernivåer kan inte bara orsaka allvarliga hörselskador, som hörselnedsättning...

Läs mer…

Byggnadsakustik

De akustiska problemens art varierar med typ av byggnad. Bostaden skall ge akustisk avskildhet. Där skall man normalt inte störas av grannars tal, TV eller musik, av trafikbuller elle...

Läs mer…

Bostadsmiljö

Vid bedömning av buller i fastigheter tillämpas Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus. Riktvärdet för den...

Läs mer…

Vårt tillvägagångssätt

Varför anlita en akustik- och ljudkonsult för en bullermätning?

Höga buller- och ljudnivåer är ett stort problem på många arbetsplatser, men även i bostäder. I värsta fall kan oljud orsaka allvarliga hörselskador, ökade stressnivåer, sömnsvårigheter och allmänt obehag. Genom en ljudmätning kan vi synliggöra bullernivån för att se vad den innebär för dig och dina medarbetare eller din bostadsrättsförening.

En bullermätning fungerar även som underlag för begränsade åtgärder. Myndigheter i stil med Miljöförvaltningarna och Arbetsmiljöverket rekommenderar att bullermätningar görs av oberoende experter med stor kompetens för instrumenten som används. Anledningen är naturligtvis att de vill se ett korrekt värde. Hos Sound View finns kompetensen att utföra den här typen av uppdrag.

Akustiska Problem

De akustiska problemens art varierar med typ av byggnad. Bostaden skall ge akustisk avskildhet. Där ska man normalt inte störas av grannars tal, grannars tv eller musikanläggningar, av trafikbuller eller annat maskinbuller.

I kontorsbyggnader är kraven på avskildhet lägre än i bostäder. De akustiska förhållandena skall vara sådana att förekommande ljud inte är störande. Överhörningen mellan olika arbetsplatser måste vara tillräckligt ringa. Bullernivåerna måste vara så låga att taluppfattbarheten är tillräckligt god. I vissa fall är sekretessen viktig. Samtal får då inte kunna avlyssnas obehörigt. Dessa krav leder till tämligen skilda konsekvenser för det traditionella kontoret med rum för en eller några få personer respektive kontorslandskapet.

I skolor måste taluppfattbarheten vara tillfredsställande. Olika klasser eller grupper får inte störa varandra. Maskinbuller och trafikbuller måste ha relativt låga nivåer.

Ett speciellt slag av buller som måste uppmärksammas i bostäder, skolor och på kontor är stegljud från grannlägenheter, trappor och korridorer.

Industrilokaler har ofta mycket höga bullernivåer. Här handlar de akustiska problemen i första hand om att begränsa bullret så att de som arbetar där inte får sin hörsel skadad. I andra hand gäller det att möjliggöra samtal utan allt för stora ansträngningar för talare och lyssnare.

Även utomhus är bullerfrågorna viktiga. Parker och rekreationsområden måste vara så tysta att taluppfattbarheten blir hygglig åtminstone över korta avstånd. Förekommande buller får inte vara störande. Strövområden måste vara verkligt tysta för att fylla sin funktion. På gångvägar i stadsmiljöer är kraven väsentligt mildare, men trafikbuller bör inte omöjliggöra samtal.

Flertalet av ovannämnda problem är utpräglade bullerproblem. Det gäller att tillräckligt mycket begränsa bullret ― det icke önskade ljudet. I några fall ― exempelvis klassrum i skolor ― gäller det att främja det nyttiga eller önskade ljudet.

Bakgrundsbullret från exempelvis gatutrafiken utanför byggnaden eller husets fläktanläggning har en maskerande inverkan. Detta är ibland till fördel ibland till nackdel. Man kan utnyttja maskering för att exempelvis sänka kraven på en väggs isoleringsegenskaper. Man ska då samtidigt observera att informationsfattigt ljud är minst störande. Man ska också tänka på att tyst är skönt. Det är således inte enbart till fördel att utnyttja maskerande buller.

Den första åtgärden för att komma till rätta med sitt akustiska problem är att anlita ett akustikföretag för att genomföra en akustikmätning. Sound View Instruments är ett sådant företag. Vi är experter på att mäta ljudnivån och därur dra slutsatser och komma med effektiva åtgärdsförslag.

Bullermätningar med rätt kunskap och teknik

Att mäta din ljudnivå är bara början på vårt arbete. För att skapa ett behagligare ljudklimat hos dig erbjuder vi en rad olika tjänster inom akustik, ljud- och vibrationsbekämpning. Avancerade datorprogram och akustiska mätinstrument från några av världens ledande tillverkare inom akustisk teknologi ger oss mycket exakta resultat. Utifrån det har vi sedan möjlighet hitta lösningar på även de svåraste mätproblem.

Genom våra kontakter med högskolor och universitet har vi tillgång till mätlaboratorier med ekofria rum och efterklangsrum. De här hjälpmedlen möjliggör precis akustikmätning och de bästa möjliga åtgärdsplanerna.

Marknadsledande akustiska mätinstrument

Förutom bullermätningar och att agera akustikkonsult säljer vi även produkter från BSWA Technology, Kinas främsta tillverkare av akustiska mätinstrument. Vi hjälper gärna till att välja ut rätt produkter för att tackla just dina problem. För mer information om instrumenten hänvisar vi till BSWA Technology’s egen hemsida.

Helhetslösningar på dina akustikproblem

Med över 10 års erfarenhet och en omfattande kunskapsbank hjälper vi våra kunder att mäta och utreda ljud och buller från exempelvis trafik, järnvägar, flyg eller industrier. Därefter föreslår våra akustikkonsulter de mest effektiva åtgärderna att tillämpa på din arbetsplats eller i din bostad.

Vi tar oss an alltifrån utredning till projektering, mätning, analys, beräkning och myndighetskontakter. Kort sagt erbjuder vi en heltäckande lösning på dina akustikproblem. Målet är bättre ljudmiljöer, minskat buller och en hälsosammare miljö. Självklart arbetar vi efter nationella och internationella standarder och jämför resultaten med gällande myndighetskrav.

Sound View är ett mindre företag, vilket ger oss möjlighet att vara snabba på fötterna. Som småföretagare är vi även otroligt måna om att göra dig riktigt nöjd. Du är varmt välkommen att kontakta oss för prisuppgifter och svar på frågor!