Inledning

Sänk det hälsoskadliga bullret

Idag är samhällsbuller ett omfattande problem i våra städer, på skolor och arbetsplatser. Störningar kan komma från exempelvis trafik-, järnvägs-, flyg- och industribuller. Höga bullernivåer orsakar inte enbart allvarliga hörselskador som hörselnedsättning och tinnitus. De ökar även stressnivåer och medför sömnlöshet och koncentrationssvårigheter. Vi utför professionella ljudmätningar och bullerutredningar för att hitta lösningar på dina eventuella bekymmer.

Vi hjälper dig att minska industribuller

Industrier skapar mycket samhällsbuller, ett problem för både industriarbetare och de som bor i det närliggande området. Reglerna säger att en utökningen av en verksamhet inte får leda till mer buller. Vi eliminerar bekymret genom en bullermätning och bullerutredning med målet att hitta källan till problemet. Boven i dramat kan vara fläktar som riktas mot närliggande bostäder eller maskiner inne i fabriken. Därefter hittar vi lösningar för att skapa en bättre ljudmiljö. Vi vill hjälpa ditt företag växa utan att det går ut över omgivningen.

Vi genomför även mer utförliga kartläggningar av externt industribuller. Sådana är nödvändiga när du ska göra en miljötillståndsansökan.

Buller på byggarbetsplats

På byggarbetsplatser skiljer sig bullernivån från dag till dag och från timma till timma. För att få ett korrekt värde utför vi ljudmätningar under en längre period. Det kallas långtidsmätning eller logging. Vi har avancerad teknik till vårt förfogande och goda kontakter med både myndigheter och högskolor. Det ger oss möjlighet att sätta ihop en helhetslösning för dina eventuella bullerproblem.

Trafikbullerutredning för bygglov

Om du avser att uppföra ett bostadshus, enbostadshus eller hus med många lägenheter i ett större byggprojekt, krävs förstås bygglov. För att få det måste du som byggherre kunna visa att bostaden och de boende i den ej kommer att utsättas för farligt höga bullernivåer. Det kan vara trafikbuller från väg eller järnvägsbuller från spårbunden trafik. Du behöver då lägga fram en bullerutredning för myndigheterna som visar att ljudnivåerna inte är för höga. Vi på Sound View Instruments är experter på att ta fram sådana utredningar.

Myndighetskraven (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader) stipulerar att den A-vägda ekvivalenta ljudnivån (medelljudnivån) på bostadens fasad ej får överstiga 60 dB(A) under ett dygn. Överskrids denna gräns kan bygglov ändå medges om minst hälften av rummen i bostaden är vända mot den tysta sidan (från vägen eller spåren). Den tysta sidan får då inte ha dygnsekvivalenta ljudnivåer som överskrider 55 dB(A). Uppfylls dessa krav på trafikbuller utomhus är det normalt sett inga problem att utforma fasader och fönster så att bullerriktvärdena inomhus (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, BBR eller SS25267/SS25268) ej överskrids. Generellt får ekvivalentljudnivån inomhus under ett dygn ej överskrida 30 dB(A), och maximalljudnivån får ej överskrida 45 dB(A). Dessa ljudnivåer måste klaras. Det finns också krav på högsta tillåtna trafikbullernivåer på uteplats som måste uppfyllas: 50 dB(A) i ekvivalentljudnivå och 70 dB(A) i maximalljudnivå.

För det mesta vill kommunen eller Trafikverket se en trafikbullerutredning som visar trafikbullernivån på husets fasad för dagens trafikflöde och för prognosåret 20 år fram i tiden, eftersom trafikflödet kan komma att ändras (oftast öka). Beräkningar för buller från vägtrafiken utförs enligt Naturvårdsverkets rapport, ”Vägtrafikbuller – Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996”, rapport 4653, del 2, medan beräkningar av tågbuller  genomförs enligt Naturvårdsverkets rapport 4935 ”Buller från spårburen trafik – Nordisk beräkningsmodell”. Förutom trafikflödet påverkar också hastighet, avstånd till väg och terrängen de beräknade bullernivåerna. En datormodell tas fram och bullerutbredningskartor beräknas, i vilka bullernivåer redovisas som olika färgfält. Om trafikbullernivåerna på husfasad är för höga kan bullerskärmar sättas in i datormodellen. Deras läge och höjd kan anpassas så att bullerriktvärdena klaras.

Hela arbetet tar ett par dagar att utföra och rapport kan normalt levereras inom ett par veckor.

I vissa enklare fall kan det räcka att vi kommer ut på plats och genomför en vägtrafikbullermätning enligt Naturvårdverkets rapport 3298, Buller från vägtrafik. Mätning av buller från järnvägstrafik är komplex och utförs enligt SP:s rapport 1995:40: ”Buller från spårbunden trafik – förslag till mätmetod”. Förslaget har antagits som standard av det nordiska standardiseringsorganet Nordtest i NT ACOU 098.

Industribullerutredning

Industrianläggningar, andra olika verksamheter och fläktar på innergårdar påverkar sin omgivning och boende med buller (så kallat industribuller). Verksamheten kan t ex vara en bergtäkt där olika maskiner, lastare, krossanläggningar och sorteringsverk utgör betydande bullerkällor. Skrothanteringsanläggningar använder sig av hjullastare som tömmer skrot i containrar, vilket ger upphov till bullerspridning runtomkring anläggningen. Process- och tillverkningsindustrier har ofta ett stort antal fläktar och kylmaskiner placerade t ex på tak. Dessa ger upphov till buller som påverkar omgivningen.

Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att buller som når närliggande bostadshus från verksamheten ej överstiger av myndigheterna fastställda riktvärden, för det mesta 50 dB(A) i ekvivalentljudnivå dagtid, och 40 dB(A) nattetid (Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538). Att riktvärdena innehålls skall med jämna mellanrum kontrolleras. I tillståndet för att bedriva verksamheten kan länsstyrelsen ha skrivit in att bullernivåerna skall kontrolleras t ex vart tredje år, eller då ändringar av verksamheten (ny ljudkälla tillförts) har genomförts.

Vi upprättar en datormodell av verksamheten/industrin, dess ljudkällor, deras placeringar, terrängen med markmodell, omkringliggande byggnader och slutligen bostadshus som kan påverkas av bullret från verksamheten. Ljudkällornas ljudeffekter måste bestämmas genom närfältsmätningar (emissionsmätning och ljudeffektbestämning enligt Nordtest Metod NT ACOU 080) om deras ljudeffekter inte finns i vår databas. Bullerspridningen från anläggningen/verksamheten till bostadshusen beräknas enligt ”Nordiska beräkningsmodellen för industribuller från Danish Acoustical Laboratory, Rapport 32/1982”. Resultaten visas i bullerutbredningskartor där bullernivåerna redovisas som olika färgfält. Om bullernivåerna på husfasad är för höga kan bullerkällorna åtgärdas, eller bullerskärmar sättas in i datormodellen. Åtgärderna kan anpassas så att bullerriktvärdena klaras.

Den framtagna datormodellen kan i framtiden användas om verksamheten ändras. Arbetet behöver då inte göras om, utan endast de ljudkällor som t ex tillkommit behöver då sättas in i modellen.