Lågfrekvent ljud lägenhet

Ditt hem är din borg. Där skall du kunna koppla av, umgås, arbeta, vila och sova. På morgonen skall du vakna pigg och utsövd redo för en ny utmanande dag. Det är dock inte alltid det är så på grund av oönskat buller som kan tränga in i din bostad. Bullret kan ha många olika orsaker: det kan vara trafikbuller på gatan utanför, det kan vara orsakat av en fläkt som står på gården utanför eller komma från ventilationssystemet i din bostad. Andra vanliga störningsorsaker kan vara husets värmesystem, som kan stråla ut buller genom radiatorerna, en port utanför eller t. ex. ett hisschakt. Vad som än orsakar bullret skall du inte behöva tolerera mer ljud än vad myndighetskraven formulerade i bullerriktvärden anger.

För bedömning av om hälsovådligt buller föreligger i din bostad tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Den ekvivalenta ljudnivån (medelljudnivån) får ej överstiga 30 dB(A), eller 25 dB(A) om bullret innehåller en tydlig ton. Det finns också krav på högsta maximala ljudnivå och ljudnivån vid låga frekvenser, i tersbanden 31,5 Hz till 200 Hz. Riktvärdena är avsedda att tillämpas i bostadsrum (sovrum och vardagsrum). Ljudet i din bostad skall mätas enligt svensk standard och jämföras med bullerriktvärdena formulerade i myndighetskraven. Precis detta arbete är vad vi är experter på.

När vi kommer till dig diskuterar vi först igenom hur du upplever bullerproblemet i din bostad. Vi kommer överens om i vilket eller vilka rum i din bostad vi skall mäta ljudet. Mätningen följer en procedur fastlagd i mätstandarden. Om störningen utgörs av en fläkt är det också bra om vi kan stänga av fläkten för att mäta bakgrundsljudet. Efter genomförd mätning sammanfattar vi mätresultateten i en rapport i vilken vi jämför uppmätta ljudnivåer med bullerriktvärdena. Rapporten kan t. ex. lämnas in till miljöförvaltningen eller användas som underlag för att åtgärda bullerstörningen.

Musikbuller från restaurang, pub & café

Störs du av musikbuller från en restaurang, pub eller ett café? Att t ex inte kunna sova på grund av störande buller är skadligt och kan leda till stress samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Musik från verksamheter, som restauranger, kan ge upphov till störande buller i bostäder. Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt långa sträckor i en byggnad och kan därför upplevas som störande av många.

En verksamhetsutövare, t ex restaurangägare, får spela musik, men endast inom vissa gränser. Myndigheterna, t ex kommunens miljöförvaltning, kan reglera under vilka tider som musik får spelas respektive inte spelas. Dessutom får ljudnivån från musiken ej överskrida Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).  Boende som utsätts för musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer. Därför är Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dB(A) i ekvivalent ljudnivå. Det finns också krav på högsta maximala ljudnivå och ljudnivån vid låga frekvenser, i tersbanden från 31,5 Hz till 200 Hz. Riktvärdena är avsedda att tillämpas i bostadsrum (sovrum och vardagsrum).

Ofta är bakgrundsbullret från trafiken högre än 25 dB(A). Därför kan riktvärdet ibland vara svårt att tillämpa i de fall bakgrundsnivån är hög.

Miljöförvaltningen kan förelägga verksamhetsutövaren att företa en ljudmätning och säkerställa att riktvärdena för buller ej överskrids i boendes lägenheter.

Vi kommer och mäter upp ljudnivån i din bostad då musik spelas. Mätningen sker enligt svensk standard. Vi mäter också ljudnivån i spellokalen. Ljudnivån justeras därefter ner till en nivå som säkerställer att riktvärdena för buller ej överskrids i din lägenhet. Musikanläggningen kan ”låsas” med hjälp av en begränsare (limiter) så att denna ljudnivå ej kan överskridas.

Efter genomförd mätning och injustering, vilket vi dokumenterar i en rapport som miljöförvaltningen får ta del av, skall ljudnivån i din lägenhet ej längre överskrida bullerriktvärdena, och du skall åter kunna sova gott och ostört i ditt sovrum.

Grannbuller

Vad ska man tåla?

Dagens svenska samhälle är det mest ljudalstrande vi någonsin levt i. Vardagslivet har blivit allt ljudligare med hjälp av ny avancerad teknik i bland annat TV- och stereoanläggningar. Våra fastigheter är inte anpassade för dagens kraftfulla högtalare och ljudisoleringen i husen är ofta dålig. Det är lyhört – och tar vi inte hänsyn så stör vi våra grannar. Grannar som ofta har stökiga fester eller spelar hög musik är typiska exempel på störningar som allmänt kallas ”grannbuller”. Grannbuller kan vara mycket påfrestande för den som är utsatt. Samtidigt kan det vara svårt för en myndighet att komma åt problemet. Miljöförvaltningen anser att problem med grannbuller i första hand ska lösas av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Bostadsrätter

Den som äger en bostadsrätt är enligt lag (7 kap. 9 § i bostadsrättslagen) skyldig att ”bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset”, d v s man måste sköta sig. Man måste också rätta sig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen har bestämt. Om det kommer in klagomål på störningar ska bostadsrättsföreningen undersöka om de är befogade. Om klagomålen stämmer uppmanas bostadsrättsinnehavaren att omedelbart sluta med störningen. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan, enligt bostadsrättslagen (7 kap. 18 §) bli uppsagd och tvingad att flytta.

Hyresrätter

Den som bor i hyresrätt måste också följa lagen. Hyresgästerna skall (enligt 12 kap. 25 § om hyra i jordabalken) se till att de inte utsätter sina grannar för oväsen eller andra störningar. Om det kommer in klagomål på en hyresgäst är det hyresvärden som ska undersöka om de är befogade. Om så är fallet ska hyresgästen uppmanas att genast upphöra med störningarna. Hyresvärden ska också underrätta stadsdelsförvaltningen om problemet. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan bli uppsagd av hyresvärden och tvingad att flytta (12 kap. 42 § jordabalken).

Byggbuller

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att omgivningen inte störs i samband med ett bygge. Genom beräkningar, mätningar och omgivningskartläggning av bullret ska verksamhetsutövaren bedöma hur mycket bullret påverkar omgivningen. Om de boende blir störda av buller från byggarbetsplatsen är det verksamhetsutövaren som ska kontaktas i första hand och i andra hand stadsbyggnadskontoret.

Tyst på natten

Ljud från byggarbetsplatser vid bostadsfasad bör inte överstiga 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå mellan klockan 22-07. Varaktigt lågfrekvent ljud bör inte överstiga 50 dB(C) som ekvivalent nivå i sovrum. Störande nattarbete (klockan 22-07) får inte äga rum på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd.

Förebyggande åtgärder

  • Störande nattarbete får inte äga rum klockan 22-07.
  • Undvik byggbullerproblem genom att förebygga dessa redan i planeringsstadiet av projektet.
  • Om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter bör så långt som möjligt genomföras samtidigt för att minska störningarna.
  • Samråd redan på projekteringsstadiet med till exempel stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, polisen och byggföretaget.
  • Planera för så tysta arbetsmetoder som möjligt.
  • Byggföretagen ska informera och ställa krav på underleverantörer