Byggnadsakustik


De akustiska problemens art varierar med typ av byggnad. Bostaden skall ge akustisk avskildhet. Där skall man normalt inte störas av grannars tal, TV eller musik, av trafikbuller eller annat maskinbuller.

I kontorsbyggnader är kraven på avskildhet lägre än i bostäder. De akustiska förhållandena skall vara sådana att förekommande ljud inte är störande. Överhörningen mellan olika arbetsplatser måste vara tillräckligt ringa. Bullernivåerna måste vara så låga att taluppfattbarheten är tillräckligt god. I vissa fall är sekretessen viktig. Samtal får då inte kunna avlyssnas obehörigt. Dessa krav leder till tämligen skilda konsekvenser för det traditionella kontoret med rum för en eller några få personer respektive kontorslandskapet.

I skolor måste taluppfattbarheten vara tillfredsställande. Olika klasser eller grupper får inte störa varandra. Maskinbuller och trafikbuller måste ha relativt låga nivåer.

Ett speciellt slag av bullerstörningar som måste uppmärksammas i bostäder, skolor och kontor är stegljud från grannlägenheter, trappor och korridorer.

Industrilokaler har ofta mycket höga bullernivåer. Här handlar de akustiska problemen i första hand om att begränsa bullret så att de som arbetar där inte får sin hörsel skadad. I andra hand gäller det att möjliggöra samtal utan allt för stora ansträngningar för talare och lyssnare.

Ljudisoleringen mellan olika utrymmen i en byggnad eller mot buller utifrån är ett mycket komplext problem. I första hand är takens, väggarnas, dörrarnas och fönstrens luftljudsisolering av betydelse. Dessutom måste framför allt bjälklagens stomljudsisolering vara tillräckligt god i de fall man avser att begränsa stegljudet. Slutligen måste installationsbuller, t ex från fläktar eller värmesystem, vara tillräckligt lågt.

Sound View Instruments är en oberoende akustikkonsult som arbetar med ljudmätningar och bullermätningar. Självklart följer vi nationella standarder, vilket garanterar hög kvalitet. Exempel på ljudmätningar inom området byggnadsakustik:

  • Kontrollmätning av luftljudsisolering mellan utrymmen.
  • Kontrollmätning av stegljudsisolering mellan utrymmen.
  • Uppmätning av efterklangstid på kontor och i skolor.
  • Uppmätning av installationsbuller (t ex fläktljud) i olika utrymmen.
  • Uppmätning av trafikbuller i bostäder.
  • Uppmätning av musikbuller från restauranger och diskotek.

 

swedishservices clipswedishservices clip 2swedishservices clip 3