Inledning

De akustiska problemens art varierar med typ av byggnad. Bostaden skall ge akustisk avskildhet. Där skall man normalt inte störas av grannars tal, TV eller musik, av trafikbuller eller annat buller.

De akustiska förhållandena skall vara sådana att förekommande ljud inte är störande. Överhörningen mellan olika arbetsplatser måste begränsas. Bullernivåerna måste vara så låga att taluppfattbarheten är tillräckligt god. I vissa fall är sekretessen viktig. Samtal får då inte kunna avlyssnas obehörigt. Således är kraven olika för det traditionella kontoret med rum för en eller några få personer respektive för kontorslandskapet.

I skolor måste taluppfattbarheten vara tillfredsställande. Olika klasser eller grupper får inte störa varandra. Maskinbuller och trafikbuller måste ha relativt låga nivåer.

Ett speciellt slag av bullerstörningar som måste uppmärksammas i bostäder, skolor och kontor är stegljud från grannlägenheter, trappor och korridorer.

Industrilokaler har ofta mycket höga bullernivåer. Här handlar de akustiska problemen i första hand om att begränsa bullret så att de som arbetar där inte får sin hörsel skadad. I andra hand gäller det att möjliggöra samtal utan allt för stora ansträngningar för talare och lyssnare.

Ljudisoleringen mellan olika utrymmen i en byggnad eller mot buller utifrån är ett mycket komplext problem. I första hand är takens, väggarnas, dörrarnas och fönstrens luftljudsisolering av betydelse. Dessutom måste framför allt bjälklagens stomljudsisolering vara tillräckligt god i de fall man avser att begränsa stegljudet. Slutligen måste installationsbuller, t ex från fläktar eller värmesystem, vara tillräckligt lågt.

Sound View Instruments är en oberoende akustikkonsult som arbetar med ljudmätningar och bullermätningar. Självklart följer vi nationella standarder, vilket garanterar hög kvalitet. Exempel på ljudmätningar inom området byggnadsakustik:

  • kontrollmätning av luftljudsisolering mellan utrymmen
  • kontrollmätning av stegljudsisolering mellan utrymmen
  • uppmätning av efterklangstid på kontor och i skolor
  • uppmätning av installationsbuller (t ex fläktljud/ventilationsbuller) i olika utrymmen
  • uppmätning av trafikbuller i bostäder
  • uppmätning av musikbuller från restauranger och diskotek.

 

Ljudskyddsbeskrivning / akustikprojektering

Det kan verka självklart att den som avser att uppföra en ny byggnad ger en arkitekt i uppdrag att utforma rumsindelningen och byggnadens utseende. Han anlitar förmodligen också en konstruktör som skall se till att hållfastheten hos golv, väggar och tak beräknas. Ibland måste också en brand- och en ventilationskonsult anlitas. Vad som är mindre känt är att också en akustiker behöver kopplas in under projekteringsstadiet, som har i uppgift att se till att husets akustiska funktionskrav enligt Boverkets Byggregler (BBR) uppfylls. Att glömma det kan t ex resultera i att bjälklagets ljudisolering ej klarar kraven, vilket kan leda till dyra merkostnader att åtgärda efter att huset är färdigbyggt.

Myndigheterna (stadsbyggnadskontoret) eller kontrollansvarig brukar av byggherren kräva in ett dokument i vilket står beskrivet hur de akustiska funktionskraven skall kunna uppnås, för att startbesked att påbörja bygget skall kunna ges.

Vi på Sound View Instruments är experter på att ta fram ljudskyddsbeskrivningar i vilka står beskrivet hur de akustiska funktionskraven kan uppfyllas. Först och främst är kraven beroende på vad för slags byggnad som skall uppföras och vad de olika utrymmena skall användas till samt vilken ljudklass som väljs. En vägg mellan två lägenheter måste t ex ha mycket bättre ljudisolering än en vägg mellan ett kontor och en korridor. Fönster måste dimensioneras och väljas så att trafikbullret ej kan tränga in och bli för högt inomhus. Ventilationsbullret i en skolsal måste hållas tillräckligt lågt. Vatten- och avloppsrör får ej ge upphov till störande ljud i bostäder. Ljud från trappuppgången, t ex hissljud eller stegljud, får ej tränga in i lägenheterna.

För att klara alla akustikkraven måste material, konstruktionslösningar och komponenter väljas på rätt sätt och med omsorg. Alla dessa aspekter på en byggnads akustik skall finnas med i ljudskyddsbeskrivningen. För att klara att ta fram en sådan krävs den specialkompetens som vi besitter.

Med hjälp av en bra ljudskyddsbeskrivning kan du vara säker på att den nya byggnaden kommer att uppfylla alla akustikkrav till glädje för alla byggnadens användare (boende) under hela dess livstid.

Kontrollmätningar av luft- och stegljudsljudsisolering, installationsbuller och trafikbuller för slutbesked

För att få ta en ny byggnad med t ex bostäder eller kontor i drift krävs ett slutintyg som utfärdas av myndigheterna och garanterar att byggnadens samtliga funktionskrav är uppfyllda. Ett av funktionskraven handlar om byggnadens akustiska parametrar. Kontroll- och kvalitetsansvarig för byggnaden skall begära in protokoll och intyg på att alla akustiska krav uppfylls. Du måste alltså som byggherre låta utföra ett antal ljudprover som visar att byggnaden klarar funktionskraven.

Myndigheternas krav på byggnadens akustiska egenskaper sammanfattas i BBR och i svensk standard SS25267/SS25268. Krav ställs på luft- och stegljudsisolering mellan utrymmen, efterklangstid, buller från installationer, exempelvis ventilationssystemet eller buller från hissen i trappuppgången samt trafikbuller och andra yttre ljudkällor. Minimikraven beskrivs i BBR/SS25268 (minimikraven motsvarar ljudklass C i SS25267/SS25268). Högre krav, ljudklass B och A, finns beskrivna i SS25267/SS25268. I somliga fall eftersträvar byggherren t ex klassificeringen Miljöbyggnad Silver. Då krävs minst ljudklass B för minst två av parametrarna som provas, t ex luft- och stegljudsisoleringen, medan de andra måste uppfylla minimikraven. I stora bostadsprojekt skall minst 5 % av lägenheterna kontrollmätas.

Det är bra om du beställer kontrollmätningarna ett par veckar innan du vill ha dem utförda så vi kan planera in arbetet. När kontrollmätningarna skall ske är det viktigt att byggnaden och utrymmena är färdiga. Dörrar, trösklar och tätningslister skall givetvis vara monterade. Störande byggarbeten t ex markarbeten utomhus får ej förekomma. Vi kommer till den nya byggnaden med vår utrustning: högtalare, stegljudsmaskin, ljudnivåmätare och analysator. Det är viktigt att mätningarna går till på rätt sätt enligt svensk standard, vilken vi självklart tillämpar.

Det kan vara bra att planera in en halv eller en hel dag för mätningarna. Ett par dagar efter mätningarna brukar vi kunna leverera mätprotokoll och rapport. I vissa fall kan byggnaden behöva åtgärdas, om t ex trösklarna varit otäta, och då behövs oftast ommätning.

Skolor  ̶  ventilationsbuller/efterklangstid

Skolor och skolsalar ställer speciella krav på akustiken. För att undervisningen och inlärningen skall fungera får ljudet från ventilationssystemet ej vara för högt samtidigt som tillräcklig mängd luft måste växlas kontinuerligt. Efterklangstiden får inte vara för lång, vilket är särskilt viktigt om det finns hörselskadade elever i klassen.

Svensk standard SS25268 anger en högsta tillåtna ekvivalent ljudnivå i en skolsal på 30 dB(A) samt 50 dB(C). Efterklangstiden får ej överskrida 0,5 sekunder.

Kommunen/miljöförvaltningen kräver att skolor regelbundet skall kontrollera att ventilationsbullret och efterklangstiden i skolsalarna klarar bullerriktvärdena. Vi på Sound View Instruments har under årens lopp genomfört ett stort antal sådana kontrollmätningar.