Byggbuller


Bullermätningar | Ljudmätningar | Akustikkonsult | Ljudkonsult – Sound View

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att omgivningen inte störs i samband med ett bygge. Genom beräkningar, mätningar och omgivningskartläggning av bullret ska verksamhetsutövaren bedöma hur mycket bullret påverkar omgivningen. Om de boende blir störda av buller från byggarbetsplatsen är det verksamhetsutövaren som ska kontaktas i första hand och i andra hand stadsbyggnadskontoret.

Tyst på natten

Ljud från byggarbetsplatser vid bostadsfasad bör inte överstiga 55 dBA klockan 22-07. Varaktigt lågfrekvent ljud bör inte överstiga 50 dBC som ekvivalent nivå i sovrum. Störande nattarbete (klockan 22-07) får inte äga rum på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd.

Förebyggande åtgärder

  • Störande nattarbete får inte äga rum klockan 22-07.
  • Undvik byggbullerproblem genom att förebygga dessa redan i planeringsstadiet av projektet.
  • Om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter bör så långt som möjligt genomföras samtidigt för att minska störningarna.
  • Samråd redan på projekteringsstadiet med till exempel stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, polisen och byggföretaget.
  • Planera för så tysta arbetsmetoder som möjligt.
  • Byggföretagen ska informera och ställa krav på underleverantörer

 

bgbuller