Bostadsmiljö


Fläktar & Installationer

Bullermätningar | Ljudmätningar | Akustikkonsult | Ljudkonsult – Sound View

Hur mycket får det låta inomhus?

Vid bedömning av buller i fastigheter tillämpas Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus. Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som t ex en fläkt. Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud t.ex. slagljud. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande. Mätningar av buller ska utföras enligt svensk standard Socialstyrelsens allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I vissa fall, t ex om bullret innehåller tonkomponenter, kan en mer omfattande mätning (tersbandsmätning) behöva utföras.

Hur mycket får det låta utomhus?

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV 1978:5). Mätningen sker utomhus t.ex. vid klagandens fasad eller tomtgräns. Finns tillståndsbeslut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- eller gränsvärden för buller än de miljönämndens policy anger, tillämpas dessa.

flacker image